Naturen på Enskär är mångsidig och omväxlande både till floran och till faunan. Landskapet varierar från fjällartade björkdungar till fuktiga dälder och klippiga tallskogar. Den gamla bosättningen och särskilt betet med insamlingen av vinterfoder har för sin del bidragit till att göra floran som annars är i naturtillstånd mångsidigare. Omkring fyrahundra olika växtarter har påträffats på Enskär. Bland dem finns gulmåra, som förut användes för att lindra förlossningssmärtor och motverka dödslukten i likkistor. Låsbräken är också en typisk växt på Enskär. Andra sällsynta växter som påträffas på ön är bland annat pors och småborre. Till den omfattande floran hör också ängsnejlika, fetknopp, som användes som kaffesurrogat under nödåren, och johannesört, som under förbudslagstiden användes för att förbättra smaken på smuggelspriten. Efter att betet upphörde på 1960-talet har öns centrala delar blivit allt mer skogbevuxna. Strandklipporna och de leder som följer bergsfårorna har emellertid bevarats öppna. Förr i tiden vandrade fyrvaktarnas och lotsarnas boskap fritt på ön. Ängarna delades upp för höbärgningen. Folket på fyren använde höet gemensamt, men lotsarna lottade sinsemellan ut fodret som de hade samlat i högar. Fiskevattnen som omger ön hade också delats i sektorer, som användes i dygnslånga perioder under fångstsäsongerna.

Närområdets attraktioner: Lotsstugan och lotsgemenskapen på Enskär, Enskär fyrtornets topp , Enskärs fyr, Enskär fyrtornets topp, Enskärs fyr ö, , , Gästhamnen i Enskär,

Koordinater (WGS84): P 60˚43, 184' I 21˚1, 1'

Se företag som erbjuder service vid den här platsen

Förstora kartan

Sökord: Maankohoaminen, Kasvi, Kluuvijärvi, Luonto, Kulttuurimaisema